załóż konto »   zaloguj się »
 
 
Polski polskienglish
 
 
 
 
 
 

 Nowości

2017-06-26
Nowe silniki energooszczędne IE4
   
2016-01-27
Energooszczędne silniki jednofazowe serii 3SSIE
   
2014-08-27
ENERGOOSZCZĘDNE MOTOREDUKTORY DO NAPĘDU PODAJNIKÓW KOTŁOWYCH
   
2010-06-08
Firma Przyjazna Naturze
   
2010-02-19
Certyfikat na silniki morskie
   
2009-12-03
Nowe silniki energooszczędne
   
2008-08-25
Nowoczesne silniki reluktancyjne
   
archiwum
       Warunki gwarancyjne
powrót
 Jesteś tutaj:  Strona główna Silniki Besel Pomoc techniczna Warunki gwarancyjne

 

WARUNKI OBSŁUGI REKLAMACJI I NAPRAW TOWARÓW ZAKUPIONYCH W FIRMIE BESEL SA

 

A OBSŁUGA NAPRAW

 

1. Co zrobić, jeżeli zakupiony wyrób nie działa poprawnie?
Po pierwsze zajrzyj do instrukcji obsługi i upewnij się, że nie popełniłeś błędu podłączenia, zainstalowania lub eksploatacji wyrobu. Możesz również skontaktować się z warsztatem Serwisu Fabrycznego i przedstawić problem. W razie podtrzymania przekonania o niesprawności wyrobu lub jego niezadowalającej jakością należy złożyć reklamację na piśmie.
Kupującemu przysługuje prawo do skorzystania z uprawnień rękojmii za wady lub z gwarancji. Decyzja o wyborze rodzaju uprawnień jest ograniczona.
1. Dla produktów sprzedawanych do celów związanych z działalnością gospodarczą odpowiedzialność firmy BESEL SA z tytułu rękojmii za wady fizyczne produktu jest wyłączona (art.558 KC), chyba, że strony postanowiły inaczej w umowie.
2. Gwarancja określona w Warunkach Gwarancji przysługuje jedynie podmiotowi, który zakupił towar w BESEL SA. Nie dopuszcza się przenoszenia praw gwarancyjnych na osoby trzecie bez zawarcia odpowiedniej umowy pomiędzy BESEL SA a podmiotem, który dokonał zakupu w BESEL SA.
2. Gdzie zwrócić się o naprawę wyrobu?
1. Jeżeli zależy Ci, aby nabyte wyroby służyły przez długi okres, a w przypadku awarii mieć pewność, że zostaną doprowadzone do optymalnej sprawności, to radzimy skorzystać tylko z Serwisu Fabrycznego, którego adres znajduje się poniżej.


Fabryka Silników Elektrycznych 'BESEL'SA
ul. Elektryczna 8
49-300 Brzeg
tel./ fax 077 4162861 wew. 164
tel. kom. 606773074
e-mail besel@cantonigoup.com

 

Należy przed wysłaniem do BESEL SA dostawy zareklamowanej skontaktować się z Działem Sprzedaży w celu uzgodnienia sposobu i terminu dostarczenia wyrobów do Serwisu.
Preferowanym sposobem zgłoszenia wyrobu jednostkowego do naprawy gwarancyjnej jest skorzystanie z pośrednictwa firmy przewozowej (DHL, UPS) lub poczty. Możliwe jest również zgłoszenie się z reklamowanym wyrobem bezpośrednio do Serwisu, ale dopiero po uzyskaniu zgody na taką formę usługi i ustaleniu terminu.
2 Reklamacje do naprawy należy zgłaszać najlepiej na Formularzu Zgłoszenia Reklamacji / Naprawy zgodnie z Procedurą Zgłoszenia Reklamacji / Naprawy opisaną na odwrotnej stronie formularza, ale na równi traktowane będą wszystkie inne formy pisemnego zgłoszenia. Powinny one być tak przekazane, aby zapewnić możliwość uzyskania wiedzy o niezgodności, o reklamującym i o jego żądaniu odnośnie sposobu usunięcia negatywnego skutku pozostającego w związku z niezadowalającą jakością. Formularz można pozyskać ze strony internetowej www.besel.pl
3. Czy można skorzystać z usługi naprawy, jeżeli uprawnienia z gwarancji skończyły się?
1. Naturalnie, że tak!
Odradzamy dokonywania samodzielnych prób naprawy, chociażby ze względu na to, że nasze wyroby są urządzeniami elektrycznymi i wymagają zapewnienia bezpieczeństwa użytkującym i osobom trzecim. Spełnienie tego wymaga odpowiedniej wiedzy, infrastruktury i doświadczenia w serwisowaniu. Dlatego radzimy korzystać tylko z autoryzowanego Serwisu Fabrycznego.
2. Szczegóły znajdziesz w części C Naprawy pogwarancyjne.
3. O kosztach naprawy personel SERWISU poinformuje po wykonaniu ekspertyzy dostarczonego wyrobu.
4. Co obejmuje udzielona gwarancja?
Prosimy o dokładne zapoznanie się z Warunkami Gwarancji.

B. WARUNKI GWARANCJI

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Gwarancja udzielana jest wyłącznie bezpośredniemu Nabywcy (Kupującemu bezpośrednio w firmie BESEL SA), chyba że w zawartej Umowie Strony postanowiły inaczej.
2. BESEL SA gwarantuje Nabywcy poprawne działanie wyrobu, na który udzielona została gwarancja, pod warunkiem użytkowania go z należytą profesjonalną starannością, zgodnie z przeznaczeniem, zasadami określonymi w Instrukcji Obsługi i ofercie handlowej.
3. Okres gwarancji liczony jest od dnia sprzedaży, zależy od produktu, a jego długość podano w Tabeli 1.
4. Ujawnione w okresie gwarancji wady i niezgodności będą usuwane bezpłatnie przez BESEL SA.
5. Wyrób z usterkami powstałymi w okresie podanym w pkt. 2 może zostać:
a) naprawiony,
b) wymieniony na produkt pełnosprawny identyczny lub o podobnych parametrach, jeżeli naprawa jest niemożliwa,
c) przejęty przez BESEL SA na podstawie faktury korygującej wystawionej na rzecz Nabywcy.
O wyborze sposobu realizacji reklamacji decyduje BESEL SA.
6. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terenie Polski chyba, że zawarta umowa stanowi inaczej.

 

Lp. Grupa produktów Okres gwarancji od daty sprzedaży Okres gwarancji od daty zainstalowania
1 Silniki ogólnego przeznaczenia 1- i 3-fazowe 30 miesięcy 24 miesięcy
2 Silniki 1-fazowe z wyłącznikami odśrodkowymi 18 miesięcy 12 miesięcy
3 Motoreduktory 18 miesięcy 12 miesięcy
4 Zespoły przemiennikowe 18 miesięcy 12 miesięcy
5 Silniki samohamowne 18 miesięcy 12 miesięcy
6 Silniki z nabudowanymi wyłącznikam 18 miesięcy 12 miesięcy
7 Silniki budowy otwartej 18 miesięcy 12 miesięcy
8 Silniki przeciwwybuchowe budowy wzmocnionej 18 miesięcy 12 miesięcy
9 Wentylatory osiowe 18 miesięcy 12 miesięcy
10 Silniki do wentylatorów osiowych 18 miesięcy 12 miesięcy
11 Pozostałe silniki specjalne Podlega uzgodnieniu w ofercie handlowej  

 

2. WADY I USTERKI OBJĘTE GWARANCJĄ
1. Gwarancją objęte są wyłącznie wady i usterki powstałe w przedmiocie sprzedaży w okresie obowiązywania gwarancji, których przyczyna tkwiła w rzeczy sprzedanej. Wszystkie elementy tworzące produkt (wyszczególnione w dokumentacji) objęte są gwarancją.
2. Niniejsza gwarancja obejmuje usterki wynikłe w trakcie poprawnej eksploatacji produktu, a spowodowane defektami produkcyjnymi lub będącymi następstwem zastosowania niewłaściwych materiałów.
3. Naprawą w ramach gwarancji nie są objęte czynności przewidziane w Instrukcji Obsługi lub związane z zainstalowaniem, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.

3. UTRATA UPRAWNIEŃ Z GWARANCJI, OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. BESEL SA nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia lub nieprawidłowe działanie wynikające z uszkodzeń mechanicznych lub elektrycznych przedmiotu sprzedaży, powstałych z powodu: nieprawidłowego zastosowania wyrobu, niewłaściwej eksploatacji, niewłaściwego zasilania i zabezpieczania przed skutkami pracy awaryjnej, awarii wyrobów BESEL SA w następstwie awarii urządzeń z nimi współpracujących, zanieczyszczenia wyrobów w sposób uniemożliwiający ekspertyzę, itp.
2. Zastrzega się prawo do odstąpienia od umowy gwarancyjnej, czynności rozpoznawczych, bądź naprawczych, jeżeli reklamujący nie dostarczył do serwisu odpowiedniego dokumentu opisującego wadę i okoliczności jej wystąpienia.
3. Zastrzega się prawo odmowy wykonania świadczeń gwarancyjnych w przypadku, gdy w wyrobie lub towarzyszących mu dokumentach dokonane zostaną jakiekolwiek zmiany pierwotnego stanu fabrycznie potwierdzonego przez BESEL SA. Szczególnie dotyczy to: manipulacji i modyfikacji nie autoryzowanych przez BESEL SA, wydrapań lub wytarć treści identyfikujących produkt, skreśleń, zamazań na dokumentach oraz przeróbek lub zestrojeń osprzętu fabrycznie dołączonego do wyrobu w sposób niezgodny z dostarczonymi dokumentami.
4. Nie podlegają naprawom gwarancyjnym uszkodzenia wyrobów wynikłe z przechowywania lub eksploatacji w skrajnie dla nich niekorzystnych warunkach np. nadmierne zapylenie, zawilgocenie, temperatura, chemicznie agresywne środowisko jeżeli ich budowa nie jest do tego dostosowana.
5. Naprawie gwarancyjnej nie podlegają uszkodzenia spowodowane działaniem siły wyższej, katastrofy, powodzi, huraganów, pożarów i innych klęsk żywiołowych niezależnych od BESEL SA.

4. TRYB ZGŁASZANIA REKLAMACJI
1. Do dokonywania naprawy gwarancyjnej uprawniony jest wyłącznie warsztat Serwisu Fabrycznego firmy BESEL SA. Jakiekolwiek naprawy dokonywane przez osoby nieuprawnione spowodują utratę gwarancji i uprawnień z niej wynikających.
2. Reklamowany wyrób powinien zostać dostarczony do warsztatu serwisowego z takim wyposażeniem i w takim połączeniu, w jakim został zakupiony. Powinien posiadać opakowanie gwarantujące zabezpieczenie wyrobu w czasie transportu przed uszkodzeniami mechanicznymi. Niedopełnienie tego warunku może spowodować odmowę załatwienia reklamacji, jeżeli ujawnione uszkodzenia będą z tym związane.
3. Koszty transportu towaru zareklamowanego pokrywa reklamujący.
4. Reklamowany wyrób należy dostarczyć przy udziale firmy spedycyjnej, poczty, przesyłką kurierską, pocztową lub osobiście, ale w tym ostatnim przypadku, po wcześniejszym uzgodnieniu z serwisem. Preferowane jest zgłoszenie reklamacji, naprawy na Formularzu Zgłoszenia Reklamacji / Naprawy (FZR/N), który można pobrać z naszej strony internetowej www.besel.pl, ale dopuszcza się składnie reklamacji w innej formie, która pozwala zlokalizować Reklamującego, opis wady (usterki) i okoliczności jej ujawnienia.

5. WARUNKI REALIZACJI GWARANCJI
1 Uznając zgłoszenie reklamacyjne za zasadne, BESEL SA może:
a) dokonać naprawy wadliwego wyrobu,
b) dokonać wymiany na wyrób nie gorszy od zareklamowanego, jeżeli naprawa jest niemożliwa,
c) dokonać zwrotu zapłaconej ceny bezpośredniego Nabywcy w terminie 14 dni od ustalenia, że niemożliwe jest załatwienie reklamacji w sposób określony w ust.1 pod literami a, b.
2. O sposobie załatwienia uznanej reklamacji decyduje BESEL SA.
3. Do naprawy zareklamowanego wyrobu stosowane są materiały i podzespoły przewidziane w specyfikacji tego wyrobu.
4. W uzasadnionych przypadkach rozpatrzenie reklamacji i naprawa wyrobu może odbyć się w miejscu zainstalowania. Sposób załatwienia takich reklamacji i koszt jest uzgadniany z Nabywcą. Gdy wezwanie serwisanta jest bezpodstawne, koszty z tym związane ponosić będzie Wzywający.
5. W przypadku ustalenia, że zgłoszenie reklamacyjne jest nieuzasadnione albowiem nie było żadnych objawów uzasadniających reklamację, BESEL SA może obciążyć Nabywcę kosztami związanymi z wykonaną ekspertyzą i weryfikacją zgłoszenia.
6. Na wyroby wymienione lub po naprawie istotnej, termin gwarancji biegnie od nowa. W innych przypadkach jest przedłużany o czas pobytu wyrobu w serwisie (art.581 KC). O kwalifikacji istotności naprawy decyduje BESEL SA.
7. Części uzyskane przy naprawie w ramach gwarancji przechodzą na własność BESEL SA.

6. TERMINY SERWISOWE
1. Rozpatrzenie reklamacji powinno nastąpić w terminie 14 dni roboczych liczonych od daty przyjęcia towaru do Serwisu. Jeżeli w tym czasie nie zajmie on stanowiska i nie udzieli odpowiedzi, to będzie to oznaczać, że reklamację uznaje.
2. Naprawa będzie dokonana w czasie możliwie jak najkrótszym, nie dłuższym niż 21 dni od daty zgłoszenia reklamacji. W przypadku naprawy o szczególnym stopniu trudności lub wymagającej sprowadzenia podzespołów z zagranicy, termin naprawy ulega przedłużeniu do 40 dni, o czym BESEL SA niezwłocznie poinformuje Reklamującego.
3. W szczególnych przypadkach, gdy przyjęcie towaru do BESEL SA było warunkowe (ze względu na niespełnienie obowiązku dostarczenia zgłoszenia reklamacji, niekompletność dostawy zwrotnej), oraz gdy próba skomunikowania się z Reklamującym była bezskuteczna, Serwis nie jest zobowiązany do wywiązania się z terminu określonego powyżej, a w skrajnych przypadkach nie jest zobowiązany do załatwienia domniemanej reklamacji.
4. W przypadku nieodebrania z Serwisu produktu z reklamacji nieuznanej, po upływie co najmniej 1 miesiąca od daty rozpatrzenia Serwis wezwie adresata pismem poleconym do odebrania zwrotu reklamacyjnego. Jeżeli w ciągu następnego 1 miesiąca od powiadomienia towar nie zostanie odebrany, to będzie on uznany za porzucony i zostanie zlikwidowany bez obowiązku zapłaty na rzecz Nabywcy jakiegokolwiek odszkodowania.

7. WYDAWANIE TOWARU Z SERWISU
1. Po wykonaniu naprawy w ramach gwarancji wyrób będzie przekazany Nabywcy (lub upoważnionej przez niego osobie) staraniem i na koszt BESEL SA.
2. Odbiór indywidualny z Serwisu jest możliwy po wcześniejszym ustaleniu tego z personelem Serwisu.
3. Reklamujący otrzymuje protokół z rozpatrzenia reklamacji, do którego dołączone zostaną dokumenty towarzyszące dostawie (np. specyfikacja, karta gwarancyjna, a jeżeli zajdzie potrzeba, to również świadectwo badań itp.). Wyniki badań i ekspertyz inne niż standardowo realizowane przez Serwis dostarcza się na koszt żądającego.
4. Odbiór wyrobów z napraw pogwarancyjnych będzie możliwy po zapłacie kosztów usługi w kasie BESEL SA lub po potwierdzeniu przez właściwego Sprzedawcę faktu innego uzgodnionego sposobu uregulowania płatności (należności).

8. WYMIANA TOWARU
1. Kupującemu przysługuje prawo do wymiany wyrobu na wolny od wad:
- jeżeli ilość napraw istotnych w czasie trwania gwarancji przekroczy trzy i wystąpi kolejna wada uniemożliwiająca korzystanie z wyrobu,
- jeżeli Serwis uzna, że usunięcie wady jest niemożliwe lub nie w pełni zaspokoiłoby oczekiwania Kupującego.
2. Wymieniony towar nie może mieć gorszych parametrów od poprzedniego.

9. ZALECENIA SERWISU BESEL SA DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA Z PRZESYŁKAMI KURIERSKIMI
W przypadku podejrzenia naruszenia przesyłki lub uszkodzenia przesyłanego wyrobu w czasie transportu, sugeruje się zastosowanie następującej procedury:
1. Po otrzymaniu przesyłki należy sprawdzić stan opakowania w obecności kuriera. Każda przesyłka powinna być zabezpieczona taśmą lub ofoliowaniem przy opakowaniach spaletyzowanych. Jeżeli tak nie jest, oznacza to, należy domniemać, że przesyłka była otwierana przez osoby nieuprawnione.
2. Po zauważeniu jakichkolwiek uszkodzeń opakowania należy rozpakować przesyłkę w obecności kuriera i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości wspólnie sporządzić stosowny protokół.
3. Jeżeli uszkodzenie przesyłki zostało stwierdzone po odjeździe kuriera mimo braku wyraźnych śladów uszkodzenia opakowania, należy sporządzić protokół uszkodzenia zawierający:
- opis uszkodzenia,
- nr listu przewozowego,
- datę doręczenia,
Protokół ten należy dostarczyć do firmy kurierskiej, która wykonała usługę, a kopię przesłać do BESEL SA dla wykorzystania przy klasyfikowaniu przewoźników kurierskich.
4. Szkody zgłoszone do BESEL SA w sposób inny niż opisany powyżej nie będą rozpoznawane.

10. PRZEPISY KOŃCOWE
1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu, jeżeli wynika on z korzystania z wyrobów BESEL SA w sposób niezgodny z instrukcją obsługi, przeznaczeniem lub bez zachowania profesjonalnej staranności podczas korzystania z produktu.
2. Jeżeli dostarczony w ramach reklamacji wyrób pozbawiony będzie kompletnego wyposażenia w jakie został fabrycznie zaopatrzony, BESEL SA zastrzega sobie prawo do odstąpienia od czynności rozpoznania zasadności reklamacji do czasu uzupełnienia wyposażenia, a po okresie 1 miesiąca do odesłania wyrobu na adres reklamującego. Koszty z tym związane poniesie Reklamujący.
3. W przypadku dostarczenia do Serwisu produktu bez wad lub bez jasnego określenia przyczyny jego dostarczenia oraz w przypadku, gdy reklamacja jest nieuzasadniona - BESEL SA może obciążyć klienta kosztami ekspertyzy i innych czynności związanych z wyjaśnieniem.
4. Prawa i obowiązki stron reguluje niniejsza umowa podana w Warunkach Gwarancji, z którymi Kupujący winien zapoznać się. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (w szczególności Art. 577-581).
5. BESEL SA w żadnym wypadku nie będzie odpowiadać wobec Kupującego za szkody spowodowane wadami wyrobu , inne niż realnie poniesione. W szczególności uprawnienia z gwarancji nie obejmują prawa Kupującego do domagania się zwrotu utraconych zysków w związku z awarią wyrobu.
6. Zaleca się, aby Kupujący, zanim zakupi wyrób, zapoznał się z lokalnymi warunkami technicznymi, klimatycznymi, prawnymi i wymogami bezpieczeństwa w miejscu zainstalowania, bądź składowania. Jest to szczególnie istotne, gdy wyrób ma być użytkowany w innym kraju.

7. Dla wyrobów sprzedawanych w ramach "wyprzedaży" poprzez portale internetowe (np. typu "Allegro") obowiązuje wyłącznie 7-dniowa gwarancja rozruchowa i nie obowiązuje pkt. 3, część B Ogólnych Warunków Sprzedaży.

C. NAPRAWY POGWARANCYJNE
1. Nabywca chcący zrealizować naprawę produktu po okresie gwarancji lub produktu pochodzącego z nieuznanej reklamacji może tego dokonać w Serwisie BESEL S.A.
2. Wyrób do naprawy dostarczany jest do Serwisu staraniem Nabywcy na jego koszt i ryzyko, po wcześniejszym otrzymaniu potwierdzenia ze strony Serwisu. Nie będą przyjmowane przesyłki uprzednio nie zgłaszane i uzgodnione. Wyrób po naprawie odbierany jest na warunkach analogicznych jak przy dostarczeniu.
3. BESEL SA dokonuje naprawy według technologii wykonawczej i badawczej stosowanej u siebie. Nabywca ponosi koszt wymienionych części, elementów i podzespołów, które uległy uszkodzeniu, a których wymiana była konieczna dla sprawnego funkcjonowania wyrobu. Koszt usługi jest naliczany tak jak dla naprawianego w BESEL SA wyrobu z uwzględnieniem kosztów realizacji zlecenia naprawy.
4. Odbiór wyrobów z napraw pogwarancyjnych będzie możliwy po zapłacie kosztów usługi w kasie BESEL SA lub po potwierdzeniu przez właściwego Sprzedawcę faktu innego, uzgodnionego sposobu uregulowania należności.
5. Na naprawione usterki Serwis udziela gwarancji na okres nie krótszy niż pół roku.
6. W przypadku nieodebrania naprawionego wyrobu w czasie 2 tygodni od terminu powiadomienia zlecającego naprawę, Serwis zastrzega sobie prawo do odesłania wyrobu na koszt i odpowiedzialność klienta lub do naliczenia opłaty za składowanie w wysokości 5 zł za dzień, od każdej sztuki towaru. Maksymalny okres przechowywania nieodebranego wyrobu nie może być dłuższy niż 3 miesiące. Po tym czasie wyrób jest likwidowany bez możliwości dochodzenia roszczeń.


 

Cantoni MotorBeselCelma InduktaEmitEma-ElfaFanaFormitNarmodFenes


 • Jesteś w dywziji: Silniki
  Wybrana firma: Besel

  Przejdź do firmy:

 • powrót    do góry 
  Polityka prywatności  |  Mapa strony » Copyright © 2022 Cantoni Group. All rights reserved.
  Designed by MOUTON interactive
  odwiedź: Wizytorów: 6814873, dziś: 8